Monday, August 17, 2015

At the Beginning of a New Pastorate

Hesus, nananalig ako sa iyo!

Sa unang linggo ng aking paglilingkod sa parokyang ito, parang nananadya ang Panginoon sapagkat tungkol sa mga pastol o pinuno ang mga pagbasa sa araw na ito. Sa unang pagbasa, binantaan ng Panginoon ang mga suwail na pinuno na parurusahan niya ang mga ito sapagkat “pinabayaan ninyo ang aking kawan. Hindi ninyo sila binantayan.” Upang maremedyuhan ang pinsalang dinulot ng kapabayaan ng mga tiwaling pinuno, sinabi ng Panginoon: “Hihirang ako ng mga pastol na magmamalasakit at mangangalaga sa kanila. Hindi na sila muli pang daranas ng takot at agam-agam, at wala nang maliligaw kahit isa.”

Ang mapagmalasakit na Pastol na hinirang ng Diyos ay walang iba kundi ang kanyang Anak na si Hesus. Sa Mabuting Balita ay nakita natin na nahabag si Hesus sa napakaraming taong nag-aantay sa kanya sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At upang tugunan ang kanilang pangangailangan, tinuruan sila ng Panginoon ng maraming bagay. Tingnan ninyo kung paano ipinakita ng Panginoon ang malasakit niya sa mga tao: tinuruan niya sila ng maraming bagay. (Dito tayo madalas magkulang sa ating pangangalaga sa mga ipinagkatiwala sa ating pangangalaga…hindi natin tinuturuan ang mga ito ng maraming bagay tulad ng ginawa ng Panginoon. Siguro magandang tanungin rin natin ang ating mga sarili: naglalaan ba ako ng sapat na panahon na turuan ang aking mga anak?) Higit pa rito, inialay ni Hesus ang kanyang buhay upang iligtas tayong lahat at tipunin sa pagkakaisa ang mga anak ng Diyos na pinagwatak watak ng kasalanan: “Winakasan niya ang alitan ng dalawang bayan, kapwa ipinanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting Balita ng kapayapaan…Dahil kay Kristo, tayo’y kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu.”

Sa diwang ito nagsisimula ang aking paglilingkod sa parokyang ito. Aaminin ko pong may kaunting pangamba akong nadarama dahil sumusunod ako sa mga yapak ng mga batikang mga pastol na naunang dumaan na sa kasaysayan ng parokyang ito. Minsan, tinatanong ko ang Panginoon kung ano ba ang inaasahan niya sa akin sa pagdating ko rito. At parang sa mga pagbasa ngayon, narining kong tumugon ang Panginoon sa tanong na ito: “Hihirang ako ng mga pastol na magmamalasakit at mangangalaga sa kanila.” Ito po ang hinihingi ko sa Panginoon: na sana bigyan niya ako ng biyaya upang alagaan kayo nang may malasakit. Ipinagdarasal ko na matularan ko si Hesus at kayo’y turuan ko rin ng maraming bagay. Hindi ko alam kung talagang matutumbasan ko ang kakayanan ng mga nauna sa akin. Hindi ko alam kung matutumbasan ko ang inaasahan ninyo sa akin. Kaya nga sa pagsisimula ng paglilingkod ko sa inyo,  humihingi ako sa Panginoon hindi lamang ng karunungan at lakas kundi ng malasakit. Bigyan sana ako ng Panginoon ng kaloobang tulad sa kanya: pusong maamo at mahabagin…pusong may tunay na pagmamalasakit.

Ave Maria purissima, sin pecado concebida!

No comments:

Post a Comment