Monday, June 8, 2015

The Athanasian Creed


Ang Pagpapahayag ng Pananampalataya ni San Atanacio

Ang sinumang nagnanais ng kaligtasan ay kailangang panghawakan nang higit sa lahat ang Pananampalatayang Katolika.

Sapagkat malibang tanggapin niya nang buong buo ang pananampalatayang ito, tiyak na mapapahamak siya magpakailanman.

Ito ang itinuturo ng Pananampalatayang katolika: sumasamba tayo sa iisang Diyos sa tatlo at sa tatlo na iisa.

Hindi natin pinaghahalo ang mga Persona, o kaya naman pinaghihiwalay ang pagkaDiyos.

Sapagkat iisa ang Persona ng Ama, bukod naman ang sa Anak, bukod din ang Espiritu Santo.

Subalit nagtataglay ng iisang pagka-Diyos ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo, magkakapantay sa kaluwalhatian, at pare parehong walang hanggan sa kamahalan.

Kung ano ang Ama, gayun din ang Anak, at gayun din ang Espiritu Santo.

Walang lumikha sa Ama, walang lumikha sa Anak, at walang lumikha sa Espiritu Santo.

Hindi masusukat ang Ama, hindi masusukat ang Anak, at hindi masusukat ang Espiritu Santo.

Walang hanggan ang Ama, walang hanggan ang Anak, at walang hanggan ang Espiritu Santo.

Subalit hindi tatlo ang umiiral na walang hanggan kundi iisang umiiral na walang hanggan lamang.

Gayundin naman, hindi tatlo ang umiiral na hindi ginawa ninuman, o kaya naman tatlo ang umiiral na di masusukat ninuman, kundi iisa lamang ang umiiral na hindi ginawa at hindi masusukat ninuman.

Ang Ama ay makapangyarihan sa lahat, ang Anak ay makapangyarihan sa lahat, at ang Espiritu Santo ay makapangyarihan sa lahat.

Subalit hindi tatlo ang umiiral na makapangyarihan sa lahat kundi iisa lamang ang umiiral na makapangyarihan sa lahat.

Kaya nga ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, at ang Espiritu Santo ay Diyos.

Subalit hindi tatlong Diyos kundi iisang Diyos lamang.

Ang Ama ay Panginoon, ang Anak ay Panginoon, at ang Espiritu Santo ay Panginoon.

Ngunit hindi tatlong Panginoon kundi iisang Panginoon lamang.

Sapagkat obligado tayo ng katotohanang Katoliko na kilalanin na Diyos at Panginoon ang bawat Persona, subalit pinagbabawalan naman tayo ng relihiyong Katoliko na sabihin na may tatlong Diyos o Panginoon.

Kaya nga iisa ang Ama, hindi tatlong Ama; iisa ang Anak, hindi tatlong Anak; iisa ang Espiritu Santo, hindi tatlong Espiritu Santo.

Sa tatlong Personang ito, walang nauuna at walang nahuhuli, walang nakahihigit at walang nagkukulang. Ang tatlong Persona ay pare parehong walang hanggan at magkakapantay.

Upang sa lahat ng bagay, dapat sambahin ang iisa sa tatlo, at ang tatlo sa iisa.

Ang sinumang nais maligtas ay kailangang sumampalataya sa tatlong Persona sa iisang Diyos.

Gayundin naman, upang maligtas ang isang tao, kailangang sumampalataya rin siya sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo.

Ang tamang pananampalataya ay ang pananalig at pagpahayag natin na ang ating Panginoong Hesukristo, ang Anak ng Diyos, ay Diyos at tao.

Bilang Diyos, sumilang siya mula sa Ama bago magkapanahon. Bilang tao, sumilang siya sa panahon mula sa kanyang ina.

Siya ay Diyos na totoo at taong totoo na may kaluluwang makatwiran at katawan ng tao.

Kapantay niya ang Ama sa pagka-Diyos, ngunit mababa sa Ama sa kanyang pagka-tao.

Bagamat siya ay Diyos at tao, hindi siya dalawa kundi iisang Kristo.

At siya ay iisa, hindi dahil naging tao ang kanyang pagka-Diyos, kundi dahil ang kanyang pagka-tao ay inari ng kanyang pagka-Diyos.

Siya ay iisa hindi sa pamamagitan ng paghahalo ng kanyang pagka-Diyos at pagka-tao, kundi dahil iisa ang kanyang Persona.

Kung paanong ang kaluluwa at katawan ay iisang tao, gayundin naman, ang Diyos at tao ay iisang Kristo.

Namatay siya para sa ating kaligtasan, pumanaog sa impiyerno, at muling nabuhay sa ikatlong araw.

Umakyat siya sa langit, at naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan. Mula roo’y paririto siya at huhukom sa mga nabubuhay at ang mga nangamatay na tao.

Sa kanyang pagbabalik, ang lahat ng tao ay babangon sa kanilang mga katawan, at magsusulit sila ng kanilang mga gawa.

Ang mga gumawa ng mabuti ay pupunta sa buhay na walang hanggan; at ang mga gumawa ng masama ay sa apoy na walang hanggan.

Ito ang pananampalatayang Katoliko. Dapat itong matibay at palagiang panaligan ng lahat; kung hindi, ay hindi sila maliligtas. Amen.


No comments:

Post a Comment